Regisztráció

Regisztrációs adatok

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A jelen adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél kiküldése, az érintett személyes adatainak a Teletál Kft. saját marketingtevékenységének elősegítése, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatok hírlevél küldése, egyéb marketing tevékenység, piackutatás illetve tájékoztatás céljából történő felhasználását az érintett leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel megtilthatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, és az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.)

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama:

  • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
  • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A hírlevél és direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • a teletal.hu honlapon a saját fiókba belépve,
  • e-mail útján az info@teletal.hu címen, továbbá
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2. címen.

Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Teletál Ételfutár Kft. és csoportjaihoz tartozó vállalkozások ( Teletál Büro Kft., Pannonfood Kft.) marketing célokból az önkéntes hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsák és kezeljék.

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást a 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2. szám alatti címre levélben, vagy e-mailben az info@teletal.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Adatkezelési gyakorlatunkkal, elveinkkel kapcsolatos további általános információk az alábbi linken érhetők el:

http://www.teletal.hu/adatvedelem